Historia Osieka

Najnowsze dzieje Osieka – Edukacja i kultura

0
Od stycznia 1996 roku szkoła w Osieku nad Notecią przeszła pod administrację Urzędu Miasta i Gminy. Tego samego roku, dnia 9 września, odbyło się uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Oddano do użytku 9 nowych izb lekcyjnych, pomieszczenia na pokój nauczycielski oraz szatnię. Wcześniej osiecka szkoła pracowała w 21 pomieszczeniach, w tym w dwóch salkach katechetycznych przy ulicy Bohaterów oraz w dwóch izbach w Domu Kultury. W 1996 roku szkoła w Osieku otrzymała również samochód żuk do dowożenia dzieci z terenu Bąkowa, Ostrówka, Żuławki, Wyciągu i Zamczyska.
Rok szkolny 1999/2000 rozpoczęto w sposób szczególny, gdyż wraz z nim weszła w życie reforma oświatowa, która wniosła pewne zmiany do szkolnictwa polskiego. Szkołę Podstawową skrócono z ośmiu do sześciu lat oraz wprowadzono 3-letnie Gimnazjum. Gimnazjum umieszczono w tzw. „starej szkole”, przy ulicy Głównej, a jego dyrektorem został pan A. Nowak. W tym samym roku do obwodu Szkoły Podstawowej w Osieku dołączono również wsie Dąbki i Żelazno.
Rozbudowa szkoły w Osieku. Zdjęcie z roku 1991
Fotografia nr 33. Rozbudowa szkoły w Osieku. Zdjęcie z roku 1991.
Wraz z powstaniem gimnazjum rozpoczęły się starania o nadanie placówce patrona. W grudniu 1999 roku zawiązał się Społeczny Komitet na rzecz Ufundowania Sztandaru dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią, w którego skład weszli: Adam Nowak, Maria Babyszka, Aniceta Banaszak, Anna Nowak, Iwona Schulz oraz Mirosława Wiśniewska. Tytuły honorowych członków nadano ks. prob. Andrzejowi Ostrowskiemu oraz przedstawicielom władz gminnych – Damianowi Losowi, Tadeuszowi Perlińskiemu i Józefowi Lewandowskiemu. Zadaniem komitetu było zorganizowanie wyborów patrona szkoły, zbieranie funduszy na zakup sztandaru oraz organizacja i przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami uznał, że z wyborem patrona należy zaczekać dwa lata, tak aby wyboru mogły dokonać trzy roczniki uczniów. Spośród listy zaproponowanej przez wielkopolskiego kuratora oświaty wybrano osiem kandydatur wybitnych Polaków: Władysława Andersa, Jana Henryka Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Wisławy Szymborskiej i Stefana Wyszyńskiego. Po zapoznaniu się z biografiami kandydatów na patrona, w dniu 21 stycznia 2002 roku, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele dokonali wyboru. Spośród 407 głosujących najwięcej, bo 56% opowiedziało się za tym, aby patronem gimnazjum w Osieku został Jan Paweł II. Po zatwierdzeniu wyników wyborów przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski złożono wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku Damiana Losa, o podjęcie uchwały nadającej imię Jana Pawła II gimnazjum w Osieku.
W lutym 2002 roku Komitet wystąpił o pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy na zakup sztandaru. Potrzebną kwotę uzyskano dzięki sprzedaży cegiełek z podobizną Jana Pawła II oraz wpłatom osób prywatnych i firm. Sztandar zamówiono w Pracowni Haftu Artystycznego w Murowanej Goślinie. Uroczystość nadania imienia gimnazjum odbyła się 18 czerwca 2002 roku. Po przemarszu z terenu skansenu, który odbył się przy wtórze Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła, ks. Andrzej Ostrowski odprawił uroczystą mszę świętą, na której poświęcił sztandar. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do sali OSP, gdzie uczniowie gimnazjum zaprezentowali program artystyczny i przypomnieli biografię nowego patrona. Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek w restauracji „ABC”.
Szkołę Podstawową po reformie oświaty ulokowano w budynku przy ulicy Szkolnej. W roku szkolnym 2003/2004 skład Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
 1. mgr Jacek Wiśniewski – dyrektor szkoły;
 2. mgr Henryka Trojanowska – Białczak – wicedyrektor szkoły;
 3. mgr Cezary Białczak;
 4. mgr Dariusz Bąk;
 5. mgr Katarzyna Centała;
 6. mgr Sławomira Chwaja – Połom;
 7. mgr Maria Dura;
 8. Izolda Góra;
 9. mgr Piotr Jagodziński;
 10. mgr Barbara Knioła;
 11. mgr Żaneta Koniec;
 12. mgr Krystyna Kowalska;
 13. mgr Leszek Kusz;
 14. mgr Małgorzata Lewandowska;
 15. mgr Jolanta Łukowska;
 16. mgr Iwona Niemczyk;
 17. mgr Grażyna Nowicka;
 18. Małgorzata Pawlaczyk;
 19. mgr Karina Pinkowska;
 20. mgr Sławomir Pinkowski;
 21. mgr Zofia Siemrzuch;
 22. mgr Małgorzata Stramel;
 23. mgr Jadwiga Strzyżewska;
 24. mgr Małgorzata Świca;
 25. mgr Alicja Winiecka;
 26. mgr Beata Wachowiak;
 27. mgr Lucyna Wydeheft.
Warto nadmienić, że w Osieku i w okolicy mieszka stosunkowo dużo dzieci niepełnosprawnych. Jeśli nie obejmuje ich nauczanie indywidualne, to uczęszczają one do zespołu rewalidacyjnego lub klasy integracyjnej. Pierwszą klasę integracyjną w Szkole Podstawowej utworzono w 2002 roku. Szkoła ma do dyspozycji basen z piłeczkami, z którego korzystają dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Basen został podarowany placówce przez państwa Urszulę i Zenona Rummla oraz pana Krzysztofa Rummla.
Zadania kulturowe na terenie Osieka nad Notecią pełnią filia biblioteczna oraz skansen. Od 26 maja 1993 roku biblioteka znajduje się ona w nowo wybudowanym Domu Kultury przy ulicy XX-lecia i Słowiańskiej. Przeprowadzka umożliwiła tzw. wolny dostęp do półek dla czytelników. Lokal ma powierzchnię ponad 120 metrów kwadratowych i jest wyposażony w zaplecze i pomieszczenie socjalne. Prace wykończeniowe (malowanie ścian, układanie wykładzin) wykonał personel biblioteki natomiast niezbędny sprzęt zakupiono ze środków gminnych. Poświęcenia nowego lokalu dokonał ks. proboszcz Ryszard Pacanowski w dniu 20 lipca 1993 roku. Na uroczystość zaproszono m.in. burmistrza Adama Siwę, panią sołtys Alfredę Świerczyńską, przedstawicieli władz samorządowych, miejscowych nauczycieli oraz czytelników. Biblioteka otrzymała od księdza proboszcza kilka wartościowych pozycji. Oprócz biblioteki w budynku Domu Kultury znajduje się również, znana w okolicy, dyskoteka „Pokusa”.
Wizytówką Osieka jest Muzeum Kultury Ludowej, którego celem jest odtworzenie tradycyjnego życia wsi w dorzeczu Noteci. Muzeum, będące placówką typu skansenowskiego, wiernie prezentuje wygląd wsi krajeńskiej XIX i początku XX wieku. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z dawnym budownictwem wiejskim, sprzętami i przedmiotami codziennego użytku oraz wyposażeniem ówczesnych zagród. Aby ożywić krajobraz wprowadzono inwentarz żywy – ptactwo domowe, owce, kozy, konie. W skład skansenu, oprócz pojedynczych chat i całych zagród, wchodzą obiekty ludowego przemysłu i rzemiosła (jak wiatraki, kuźnia, stolarnia), obiekty ogólnowiejskiej użyteczności (remiza strażacka) oraz elementy małej architektury (kapliczki, wolnostojący piec chlebowy, studnia, pasieki). Do 2005 roku w osieckim skansenie umieszczono 25 obiektów:
  • Dom mieszkalny z Lipki z 1843 roku,
  • Kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena,
  • Remiza strażacka z Błękwitu z początku XX wieku (wewnątrz zaprezentowano m.in. dwa typy konnych wozów strażackich, sprzęt pożarniczy, umundurowanie, kolekcję hełmów, dokumenty działalności organizacji strażackich),
  • Dwuobiektowa zagroda z Marylina (chałupa z początku XIX w. i stodoła z połowy XVIII w.),
  • Trak z Wyrzyska z początku XX wieku,
  • Chałupa z Głubczyna z przełomu XVIII i XIX wieku,
  • Chałupa z Przytarni z połowy XVIII wieku,
  • Chałupa z budynkiem inwentarskim z Dźwierszna Wielkiego z połowy XVIII wieku (w jednej z izb zrekonstruowano karczmę wiejską),
  • Piwnica ziemna z połowy XIX wieku,
  • Kuźnia z Kamiennika z połowy XVIII wieku,
  • Studnia z żurawiem z końca XIX wieku,
  • Chałupa z Dźwierszna Wielkiego z połowy XIX wieku (w budynku odtworzono mieszkanie nauczyciela wraz z izbą lekcyjną),
  • Stodoła z Dźwierszna Wielkiego z początku XIX wieku,
  • Piec chlebowy ogólnowiejski z początku XX wieku,
  • Kapliczka słupowa – Chrystus Frasobliwy z II poł. XIX wieku,
  • Pasieka uli figuralnych,
  • Chałupa z Przysieczyna z połowy XVIII wieku,
  • Zagroda z Dzierżążna Wielkiego z połowy XIX wieku (chałupa ze sklepikiem wiejskim oraz stodoła),
  • Zagroda z Czajcza z I poł. XX wieku (chałupa, stodoła i obórka),
  • Kapliczka murowana Matki Bożej w Koronie z początku XX wieku,
  • Wiatrak „Koźlak” z Chojny z 1865 roku,
  • Wiatrak „Paltrak” z Żelic z II poł. XIX wieku,
  • Wiatrak „Holender” z Gromadna z II poł. XIX wieku,
  • Chałupa z Kałądka z I poł. XIX wieku,
 • Chałupa z Kościerzyna Wielkiego z połowy XIX wieku.

 

Pocztówka prezentująca widoki z osieckiego skansenu
Fotografia nr 34. Pocztówka prezentująca widoki z osieckiego skansenu.
Pocztówka prezentująca zagrodę z Dzierżążna
Fotografia nr 35. Pocztówka prezentująca zagrodę z Dzierżążna.
Pocztówka prezentująca chatę ryglową z Głubczyna
Fotografia nr 36. Pocztówka prezentująca chatę ryglową z Głubczyna.
Pocztówka ze skansenu w Osieku. Na fotografii zagrody osadników niemieckich i poniatowskich, chata młynarza, wiatraki; w ramce pałucka chata z Przysieczyna i kapliczka przydrożna
Fotografia nr 38. Pocztówka ze skansenu w Osieku. Na fotografii zagrody osadników niemieckich i poniatowskich, chata młynarza, wiatraki; w ramce pałucka chata z Przysieczyna i kapliczka przydrożna.
Pocztówka prezentująca fronton chaty z Przysieczyna
Fotografia nr 39. Pocztówka prezentująca fronton chaty z Przysieczyna.
Ekspozycję uzupełnia pawilon archeologiczny udostępniony dla zwiedzających na uboczu odtwarzanej wsi. Zgromadzono w nim eksponaty, będące wynikiem prac archeologicznych prowadzonych w Osieku nad Notecią w latach 1972-1977 oraz w 1996 roku. W najbliższym czasie planuje się odtworzyć na terenie skansenu dalsze obiekty typowe dla dawnej wsi, takie jak karczma, kościół z cmentarzem, obiekty dworskie.
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku pełni funkcje kulturowe i edukacyjne. Wycieczki szkolne mogą zamawiać prelekcje etnograficzne. W ramach edukacji regionalnej skansen propaguje wiedzę na temat dawnych zwyczajów i kultury materialnej Krajny i Pałuk. Działalność edukacyjna realizowana jest także dzięki prezentacji tradycyjnych zajęć wiejskich, jak np. wyrób masła, produkcja kawy zbożowej, wypiek wafli, wypiek chleba, mielenie ziarna na żarnach. Na przełomie maja i czerwca na terenie skansenu odbywa się festyn etnograficzno-archeologiczny, na którym prezentowane są m.in. rzemiosła wiejskie (kowalstwo, kołodziejstwo, tkactwo) i pradziejowe techniki garncarskie. Pokazom towarzyszą występy zespołów ludowych. Na terenie skansenu otwarte są stragany z zabawkami i pamiątkami oraz punkty małej gastronomii.
(Tekst powstał w 2005 roku)

O autorze

Redakcja

Udostępnij:
 • Drukuj
 • email
 • RSS
 • Facebook
 • Wykop
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • del.icio.us
 • Blip
 • Śledzik

About the author / 

Redakcja

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Pogoda dla Osieka

Bądź na bieżąco

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać aktualności z serwisu Osiek.net
harmonogram wywozu śmieci
harmonogram wywozu śmieci


Stomatolog

Zabolał Cię ząb? Nie martw się. Stomatolog Ewa Winnicka z Osieka znajdzie na to sposób. Pamiętaj o regularnych wizytach i higienie jamy ustnej. Zobacz więcej
stomatolog dziecięcy

Architekt Wyrzysk

Adaptacje projektów, zagospodarowanie przestrzenne, projekty nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości - to wszystko w firmie ADC-W Wawrzyniec Winnicki z Wyrzyska. Zobacz więcej
architekt wyrzysk

Fotograf z Osieka

Profesjonalne usługi fotograficzne w Osieku nad Notecią - śluby, chrzciny, komunie, jubileusze, portrety. Zobacz więcej
fotograf na wesele Wyrzysk

Redakcja